Obowiązkowe OC

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego

Rzeczoznawcy majątkowi mają obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe w związku z prowadzoną przez nich działalnością.

Do kogo kierowane jest ubezpieczenie?
PZU S.A. zawiera umowy z osobami fizycznymi posiadającymi uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego.

Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia jest  odpowiedzialność cywilna rzeczoznawcy majątkowego za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, związku z wykonywaniem czynności w zakresie szacowania nieruchomości, maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem oraz wyceny nieruchomości.

Zakres ochrony
Zakres ochrony został zdefiniowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego (Dz. U. nr 207/2004 poz. 2113).

Okres ubezpieczenia i składka
Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy. Składka uzależniona jest od wysokości sumy gwarancyjnej oraz uzyskiwanych przez ubezpieczonego przychodów.